Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT

Załącznik do Dekretu Biskupa Polowegoz dnia 27 marca 2017 roku (l.dz. 385/SOK/Caritas/2017)    

                         

 

STATUT

CARITAS ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

 

Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, zwana dalej Caritas”, jest duszpasterską instytucją charytatywną, ustanowioną dnia 12 marca 1996 r. Dekretem Biskupa Polowego, nawiązującą w swojej działalności do tradycji Caritas sprzed roku 1950, kieruje się niniejszym Statutem, dostosowanym do przepisów motu proprio Benedykta XVI o posłudze miłości z 2012 roku Intima Ecclesiae natura.

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

 

Caritas posiada osobowość prawną kościelną (kan. 114 – 116 KPK; Dekret Biskupa Polowego nr 225/1-SOK/96 z dnia 12 marca 1996 r.) i państwową (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 ze zm.).

 

§ 2.

 

1.            Caritas działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach,
w których wypełniają misję polscy żołnierze.

2.            Siedzibą Caritas jest Warszawa.

 

 

Rozdział II
Cele i zadania.

 

§ 3.

 

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna, w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, prowadzona zgodnie z zasadami katolickimi, w sposób odpowiadający wymogom wiary i moralności głoszonej przez Kościół katolicki.

 

 

 

§ 4.

 

Cel, o którym mowa w § 3 Caritas realizuje w szczególności poprzez:

1)    prowadzenie działalności z zakresu:

a)    pomocy humanitarnej i społecznie użytecznej, respektującej nienaruszalną  godność osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga,

b)    pomocy charytatywnej na rzecz szerokiego grona potrzebujących,

c)    ochrony i promocji zdrowia,

d)    opieki, wychowania i  edukacji,

e)    pomocy społecznej i przeciwdziałania problemom socjalnym,

f)     ratownictwa i ochrony ludności,

g)    ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

h)   upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

i)     pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych;

2)    podtrzymywanie tradycji narodowej, promocję wartości patriotycznych;

3)    pielęgnowanie Polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4)    tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych i placówek o charakterze medycznym, rehabilitacyjnym, opiekuńczym, wychowawczym, oświatowym oraz społecznie użytecznym;

5)    organizowanie i udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej osobom potrzebującym;

6)    organizowanie różnych form wypoczynku dla osób we wszystkich grupach wiekowych, zwłaszcza ze środowisk zagrożonych marginalizacją;

7)    tworzenie miejsc zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dla osób pozostających bez pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;

8)    tworzenie placówek działalności pożytku publicznego o charakterze odpłatnym i nieodpłatnym przeznaczonych dla osób chorych, seniorów, uzależnionych, niepełnosprawnych, bezdomnych, migrantów i uchodźców oraz przeżywających inne trudności;

9)    organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, seminariów, szkoleń, konferencji, bibliotek, czytelni, poradni, wydawanie materiałów szkoleniowych dla pracowników i wolontariuszy Caritas;

10)  kultywowanie tradycji charytatywnej; obchodzenie Tygodnia i Niedzieli Miłosierdzia, św. Marcina, Dnia Chorego i innych;

11)  działania promujące działalność charytatywną i wolontariat chrześcijański we współpracy ze środkami społecznego przekazu;

12)  pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na działalność charytatywną;

13)  organizowanie zbiórek, imprez kulturalnych, zawieranie umów, przyjmowanie darowizn, spadków, prowadzenie działalności gospodarczej, której dochód w całości przeznaczony jest na cele statutowe;

14)  udział w lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach wchodzących w zakres statutowych działań Caritas;

15)  podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym;

16)  podejmowanie działań na rzecz mniejszości narodowych i wyznaniowych;

17)  podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej;

18)  podejmowanie działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

§ 5.

 

Dla prawidłowego realizowania działań, o których mowa w § 4, Caritas w szczególności:

1)    kieruje z mandatu Biskupa Polowego działalnością charytatywną na terenie Ordynariatu Polowego;

2)    opracowuje i koordynuje programy działalności charytatywnej w Ordynariacie Polowym i wszędzie tam, gdzie pełnią służbę polscy żołnierze, w oparciu o wskazania Biskupa Polowego, aktualną sytuację Kościoła i konkretne potrzeby ludzkie;

3)    organizuje formację duchową dla pracowników i wolontariuszy Caritas;

4)    tworzy własne struktury i jednostki organizacyjne w diecezji, dekanatach, parafiach i innych środowiskach;

5)    sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością wszystkich jednostek Caritas  na terenie jej  działania;

6)    współpracuje z Caritas Polska, Caritas innych diecezji oraz Caritas poza granicami kraju;

7)    współpracuje z organizacjami charytatywnymi innych wyznań chrześcijańskich zgodnie z zasadami dialogu ekumenicznego;

8)    współpracuje z organami administracji publicznej, organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii, organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami w kraju i za granicą, przy zachowaniu własnej autonomii i tożsamości;

9)    promuje i organizuje wolontariat.

 

Rozdział III
Struktura personalna Caritas.

 

§ 6.

 

1.    Nadrzędną władzą Caritas jest Biskup Polowy, który w szczególności:

1)    ustanawia i znosi Caritas;

2)    nadaje statut Caritas;

3)    powołuje i odwołuje dyrektora Caritas,

4)    powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora i sekretarza;

5)    powołuje i odwołuje członków Rady Caritas;

6)    powołuje i odwołuje członków Komisji Nadzorczej;

7)    ustanawia i znosi jednostki organizacyjne Caritas i nadaje im statuty.

8)    zatwierdza sprawozdanie finansowe za każdy rok oraz podejmuje decyzje o przeznaczeniu dochodu na dany rok na cele statutowe.

2.    Biskup Polowy sprawuje bezpośredni i stały nadzór nad bieżącą działalnością Caritas, w szczególności przez:

1)    czuwanie nad dobrami kościelnymi Caritas, tak by bez jego wyraźnej zgody nie doznały znacznego uszczuplenia;

2)    nadzór nad właściwym przeznaczeniem ofiar zgodnie z wolą ofiarodawców;

3)    troskę, by Caritas nie była finansowana przez organizacje lub instytucje, których cele są sprzeczne z nauką Kościoła lub też nie gromadziła funduszy na inicjatywy, które co do celów lub sposobów w ich osiąganiu nie byłby zgodne z nauką Kościoła;

4)    troskę, by zarządzanie Caritas było świadectwem chrześcijańskiej skromności;

5)    troskę o właściwą formację pracowników i wolontariuszy Caritas.

 

§ 7.

 

 1. Zarząd Caritas jest trzyosobowy i tworzą go:

1)    dyrektor,

2)    zastępca dyrektora,

3)    sekretarz.

 1. do zadań zarządu należy w szczególności:

1)    zatwierdzanie programów pracy Caritas oraz wytycznych dla jednostek organizacyjnych Caritas;

2)    opracowywanie projektu budżetu Caritas na rok następny oraz sprawozdań i bilansów za rok ubiegły;

3)    podejmowanie decyzji w sprawach finansowych i majątkowych Caritas.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się zawsze, gdy zachodzi taka konieczność, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

§ 8.

 

 1. Organem Caritas jest dyrektor, który jednoosobowo reprezentuje Caritas na zewnątrz.

 2. Do zadań dyrektora należy:

1)    kierowanie działalnością Caritas,

2)    reprezentowanie Caritas i występowanie w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa,

3)    składanie oświadczeń woli w imieniu Caritas,

4)    ustanawianie regulaminów oraz innych wewnętrznych aktów prawnych Caritas,

5)    zatrudnianie i zwalnianie pracowników Caritas i wykonywanie w stosunku do nich innych czynności pracodawcy,

6)    zwoływanie posiedzeń zarządu oraz Rady Caritas i przewodniczenie tym posiedzeniom,

7)    nadzorowanie i kontrolowanie działalności jednostek organizacyjnych i placówek Caritas,

8)    bieżące informowanie Biskupa Polowego o działalności Caritas,

9)    ścisła współpraca z zastępcą dyrektora i sekretarzem oraz Radą Caritas, w wypełnianiu zadań statutowych.

10)  podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, nie zastrzeżonych przepisami niniejszego Statutu dla innych organów.

 1. Dyrektor jest upoważniony do nabywania i zbywania własności nieruchomości i ruchomości, pod tytułem odpłatnym i darmym oraz do zarządu tym mieniem; jest ponadto uprawniony do udzielania w tym zakresie pełnomocnictw.

 2. Alienacja majątku przekraczającego równowartość stu tysięcy euro wymaga zgody Biskupa Polowego.

 

§ 9.

 

 1. Do obowiązków zastępcy dyrektora należy w szczególności:

1)    wspieranie dyrektora we wszystkich działaniach statutowych Caritas,

2)    zastępowanie dyrektora - w ramach posiadanych pełnomocnictw podczas jego nieobecności, w sprawach dotyczących bieżącego kierowania działalnością Caritas.

 1. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności nadzór nad funkcjonowaniem sekretariatu i archiwum oraz obiegiem korespondencji.

 2. Szczegółowe zadania zastępcy dyrektora i sekretarza określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora.

 

§ 10.

 

1.     Radę Caritas tworzą Księża Dziekani.

2.     Do zadań Rady należy:

1)    troska o integrację działalności charytatywnej z duszpasterstwem parafialnym;

2)    wspieranie zarządu Caritas w wypełnianiu ich obowiązków statutowych;

3.     Do zadań członków Rady Caritas należy:

1)    koordynowanie i kierowanie działalnością Caritas na terenie właściwego dekanatu;

2)    nadzorowanie i kontrolowanie działalności jednostek organizacyjnych i placówek Caritas na terenie właściwego dekanatu;

3)    realizacja celów i zadań wytyczonych przez Caritas na terenie właściwego dekanatu;

4)    formacja duchowa i fachowa wolontariuszy i pracowników Caritas na terenie właściwego dekanatu.

4.     Rada zbiera się na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w roku.

 

Rozdział IV
Komisja Nadzorcza.

 

§ 11.

 

 1. Komisja Nadzorcza składa się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

 2. Komisja Nadzorcza jest niezależna od zarządu i Rady Caritas w zakresie kontroli wewnętrznej, a jej członkowie nie mogą być członkami zarządu i rady Caritas ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 3. Członkowie Komisji Nadzorczej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

 4. Komisja zbiera się co najmniej raz w roku, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego i dokonuje kontroli majątku i gospodarki finansowej Caritas.

 5. Posiedzenia Komisji Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący.

 

 

Rozdział V
Struktura terytorialna Caritas.

§ 12.

 

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Caritas są:

1)      Garnizonowe Zespoły Caritas,

2)      Akademickie Zespoły Caritas.

 1. Dla realizacji celów określonych niniejszym Statutem, Biskup Polowy może ustanawiać również inne niż określone w ust. 1 jednostki organizacyjne, wspomagające działalność Caritas. Działalność tych jednostek regulują statuty nadane przez Biskupa Polowego. W szczególności Biskup Polowy może na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, wyodrębnić dekretem podmiot, w celu uznania go przez właściwą izbę skarbową za odrębny podmiot podatkowy.Rozdział VI
Majątek, fundusze i gospodarka finansowa.

 

§ 13.

 

Caritas ma prawo posiadania, nabywania, zbywania, użytkowania i zarządzania majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz występowania przed władzami państwowymi, wojskowymi, sądami i osobami trzecimi dla obrony i reprezentacji swoich praw.

§ 14.

 

 1. Majątek Caritas pochodzi z:

1)    nieruchomości i mienia ruchomego stanowiącego własność Caritas oraz obrotu tym mieniem,

2)    subwencje i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji      kościelnych, państwowych, wojskowych, samorządowych, społecznych, osób fizycznych i prawnych,

3)    spadków, zapisów i darowizn, od osób fizycznych krajowych i zagranicznych, wykorzystanych zgodnie z wolą spadkodawcy lub darczyńcy,

4)    ofiar pieniężnych i w naturze od osób fizycznych i prawnych oraz funduszy kościelnych,

5)    dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz działalności gospodarczej,

6)    Środków materialnych i finansowych pozyskane w ramach otrzymanych dotacji i zawartych umów,

7)    odpisów podatkowych na cele statutowe pochodzących od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

8)    dochodów z imprez i zbiórek,

9)    dochodów z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego,

10)  dochodów z własnej działalności gospodarczej: wytwórczej, handlowej, usługowej, szkoleniowej itp.,

11)  przeznaczania 9% wpłaconych darowizn, ofiar, zbiórek pieniężnych oraz innych wpłat na cele statutowe Caritas, celem pokrycia ponoszonych przez Caritas kosztów administracyjnych.

 1. Wszystkie dochody i środki materialne wymienione w ust. 1 służą realizacji celów statutowych Caritas.

 2. Zaciąganie zobowiązań, dysponowanie środkami finansowymi, wymaga podpisu dyrektora.

 3. Dyrektor może upoważnić swoich zastępców do wykonywania określonych czynności związanych z reprezentowaniem Caritas i w tym zakresie udzielić stosownych pełnomocnictw.

 

§ 15.

 

 1. Ordynariat Polowy, parafie i inne kościelne osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Caritas.

 2. W razie likwidacji Caritas jej majątek przechodzi na własność Ordynariatu Polowego i pozostaje do dyspozycji Biskupa Polowego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności charytatywnej.

 

 

 

 

§ 16.

 

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Caritas w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 2. Zabrania się przekazywania majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników Caritas oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników Caritas oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Caritas.

 4. Zabrania się nabywania na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Caritas lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział VII
Symbole i święta.

 

§ 17.

 

Uroczystością patronalną Caritas jest druga Niedziela Wielkanocna, która jest obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego.

 

§ 18.

 

Patronem Caritas jest św. Marcin z Tours, a świętem patronalnym jest dzień
11 listopada.

 

§ 19.

 

1.    Caritas używa nazwy – Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz logo.

2.    Logo Caritas składa się z symbolu przedstawiającego czerwony równoramienny krzyż z potrójnymi falistymi promieniami, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz napisu „CARITAS” wpisanego białymi literami we wnętrze krzyża w stylizowany symbol serca.

 

 

§ 20.

 

1.    Caritas używa pieczęci podłużnej i okrągłej.

2.    Pieczęć podłużna Caritas zawiera: nazwę i adres, numery REGON oraz NIP.

3.    Pieczęć okrągła Caritas zawiera: w środku logo Caritas oraz napis w otoku: „CARITAS ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO”.

 

§ 21.

 

Caritas ma obowiązek wykorzystywać wszelkie dostępne środki prawne dla uzyskania i zachowania ochrony prawnej dla nazwy i logo Caritas na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.

 

 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.

 

§ 22.

 

Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 23.

 

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego z dnia 9 lutego 1998 r.

 2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

 

***

Powyższy tekst zatwierdzam i ogłaszam jako obowiązujący.

 

Warszawa, 23 grudnia 2014 roku

 

 

 

 

+ Józef GUZDEK

Biskup Polowy

 

 

 

ks. Jan DOHNALIK

kanclerz Kurii Polowej