Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT

.

        

STATUT
GARNIZONOWEGO ZESPOŁU CARITAS


Zgodnie ze Statutem Caritas Ordynariatu Polowego Wojsk a Polskiego zatwierdzonym przez Biskupa Polowego w dniu 23.04. 2009 r. i w oparciu o Instrukcję Konferencji Episkopatu Polski „O pracy charytatywnej w parafiach" z dnia 11 listopada 1986 r. oraz „Wskazania duszpasterskie dla parafialnych zespołów Caritas" zaakceptowane przez Komisję Charytatywną Konferencji Episkopatu Polski w dniu 3 grudnia 1999 r., nadaje się niniejszy Statut dla Garnizonowych Zespołów Caritas, celem jak najlepszego realizowania posługi charytatywnej na terenie parafii.


Rozdział I
Ustanowienie i siedziba

 

§ 1.

 

  1. Garnizonowy Zespół Caritas zwany dalej „Zespołem” jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
  2. Zespół ustanawia Biskup Polowy dekretem, na wniosek dyrektora Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
  3. Siedzibą Zespołu jest siedziba właściwej parafii lub ośrodka duszpasterskiego.
  4. Obszarem działania Zespołu jest teren parafii, dla której został powołany lub ośrodka duszpasterskiego.


§ 2.

 

1.    Zespół nie posiada osobowości prawnej.

2.    Zespół działa w ramach osobowości prawnej posiadanej przez parafię wojskową, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozdział II
Cele i zadania


§ 3.

 

1.    Do celów statutowych Zespołu należy:

1)    prowadzenie działalności charytatywnej rozumianej jako służba potrzebującym w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia;

2)    działalność humanitarna i społecznie użyteczna, respektująca nienaruszalną godność każdego człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga;

3)    koordynacja działalności charytatywnej na terenie parafii.

2.    W swojej działalności Zespół realizuje ponadto cele i zadania stawiane przez Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

 

§ 4.

 

1.    Cele, o których mowa w § 3 Zespół realizuje w szczególności poprzez:

1)    animowanie wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia czynem i modlitwą, między innymi poprzez kultywowanie parafialnych i rodzimych zwyczajów charytatywnych; wspólnotowe przygotowywanie dzieł miłosierdzia; uroczyste obchodzenie świąt charytatywnych i Tygodnia Miłosierdzia; promowanie działalności charytatywnej;

2)    w miarę pełne i stałe rozpoznawanie duchowych i materialnych potrzeb mieszkańców parafii oraz szukanie możliwości ich zaspokojenia;

3)    organizowanie i udzielanie konkretnej pomocy potrzebującym, a w szczególności dzieciom, młodzieży i rodzinom, osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym i samotnym oraz przeżywającym inne trudności.

2.    Zespół współpracuje z działającymi na terenie parafii kościelnymi placówkami charytatywnymi np. Stacjami Opieki Caritas. Jeżeli zachodzi potrzeba wspiera je organizacyjnie i finansowo.

3.    Zespół w porozumieniu z dyrektorem Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego może tworzyć i prowadzić placówki charytatywno-opiekuńcze, oświatowo-wychowawcze, medyczne i żywieniowe, poradnie, świetlice i inne jednostki odpowiadające lokalnym potrzebom i celom statutowym Zespołu.

4.    Zespół uczestniczy w projektach prowadzonych przez Caritas na poziomie dekanatu i kraju, a także o zasięgu międzynarodowym, zwłaszcza dla ofiar klęsk żywiołowych, katastrof i konfliktów zbrojnych.

5.    Zespół w porozumieniu z dyrektorem Caritas Ordynariatu Polowego może nawiązywać i prowadzić współpracę z organami administracji publicznej, instytucjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz innymi partnerami, przy zachowaniu własnej autonomii.

 

Rozdział III

Władze Zespołu i ich organizacja


§ 5.

Władzami Zespołu są:

1)    Zarząd Zespołu, zwany dalej Zarządem.

2)    walne zebranie członków Zespołu, zwane dalej walnym zebraniem.

 

§ 6.

 

1.    Zarząd Zespołu składa się z trzech osób: kierownika, sekretarza i skarbnika.

2.    Do zadań zarządu należy:

1)    kierowanie sprawami Zespołu;

2)    zarządzanie środkami materialnymi i finansowymi Zespołu;

3)    przygotowanie walnego zebrania;

4)    opracowywanie planu działalności Zespołu oraz sprawozdań dla potrzeb walnego zebrania oraz Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego;

5)    ścisła współpraca ze strukturami Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

3.    Kierownikiem Zespołu jest proboszcz parafii albo kapelan ośrodka duszpasterskiego.

4.    Kierownik Zespołu może ustanowić pełnomocnika, którym może być również osoba świecka. O ustanowieniu pełnomocnika proboszcz informuje pisemnie dyrektora Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

5.    Kierownik odpowiada za sprawy Zespołu przed dyrektorem Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

6.    Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1)    nadzór nad realizowaniem celów statutowych i zadań Zespołu,

2)    reprezentowanie Zarządu i Zespołu na zewnątrz,

3)    zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie im,

4)    składanie oświadczeń i podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i finansowych, na wniosek zarządu,

5)    przygotowywanie planów działalności Zespołu,

6)    zwoływanie walnego zebrania na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy i przewodniczenie walnemu zebraniu,

7.    Sekretarza i skarbnika wybiera walne zebranie spośród członków zwyczajnych Zespołu.

8.    Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.

9.    Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

 

§ 7.

 

1.            Walne zebranie tworzą członkowie zwyczajni Zespołu. 

2.            Walne zebranie zwołuje Zarząd.

3.            W walnym zebraniu uczestniczy Zarząd. Członkowie Zarządu mają prawo głosu na walnym zgromadzeniu.

4.            W walnym zebraniu mogą uczestniczyć członkowie wspierający, jednak bez prawa głosu.

5.            Walne zebranie może wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących Zespołu a w szczególności:

1)    na wniosek kierownika powołuje i odwołuje sekretarza i skarbnika Zespołu;

2)    rozstrzyga wnioski członków Zespołu;

3)    zatwierdza sprawozdania Zarządu;

4)    wnioskuje do Biskupa Polowego o rozwiązanie Zespołu. Wniosek taki musi być podjęty większością co najmniej trzech czwartych głosów członków Zespołu obecnych na walnym zebraniu. 

6.            Wszyscy członkowie zwyczajni Zespołu mają równe prawo głosu.

7.            Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

8.            Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

9.            Walne zebranie odbywa się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na pół roku. Walne zebranie prawidłowo zwołane (z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem) jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

 

Rozdział IV
Członkowie


§ 8.

 

1.    Członkami Zespołu mogą być osoby fizyczne (świeckie i duchowne) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2.    Członkowie Zespołu dzielą się na:

1)    zwyczajnych, którymi są osoby fizyczne

2)    wspierających, którymi są zatwierdzone przez kierownika osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ofiarujące wsparcie finansowe lub materialne na działalność statutową Zespołu.

3.    Członkostwo w Zespole może być potwierdzone legitymacją członka Zespołu. Wzór legitymacji ustala Zarząd.

4.    Utrata członkostwa następuje w wyniku rezygnacji członka lub decyzji kierownika.

5.    Z Zespołem mogą współpracować wolontariusze, którzy nie są członkami Zespołu, z zachowaniem odrębnych przepisów dotyczących pracy wolontariuszy.

 

Rozdział V

Formacja charytatywna§ 9.

 

1.    Członkowie Zespołu zobowiązują się do poznawania nauki Kościoła i jego tradycji w dziedzinie posługi charytatywnej.

2.    Członkowie Zespołu troszczą się o pogłębianie własnego życia religijnego oraz harmonijne łączenie posługi charytatywnej z obowiązkami stanu.

3.    Spotkania członków Zespołu odbywają się regularnie, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

4.    Porządek spotkań obejmuje w szczególności:

1)    formację religijno - duchową,

2)    formację metodyczno - szkoleniową,

3)    sprawy organizacyjne.

 

 

Rozdział VI

Środki materialne Zespołu


§ 10.

 

Zespół czerpie środki materialne do prowadzenia działalności statutowej w szczególności z następujących źródeł:

1)    kolekt i zbiórek,

2)    ofiar pieniężnych i darów w naturze,

3)    dotacji i umów z instytucjami kościelnymi i pozakościelnymi,

4)    darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych z kraju i z zagranicy,

5)    funduszy parafialnych,

6)    dochodów z organizowanych imprez,

7)    działalności gospodarczej,

8)    innych źródeł zgodnych z praktyką parafii i diecezji.

 

§ 11.

 

1.    Zespół posiada odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzi środki dla realizacji celów statutowych.

2.    Na karcie wzorów podpisów podpisy składają kierownik i skarbnik.

3.    Do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym wymagany jest podpis kierownika i skarbnika.

 

§ 12.

 

1.    Zespół nie ma prawa zaciągania zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek, udzielania poręczeń lub gwarancji a także prowadzenia działalności gospodarczej bez pisemnej zgody dyrektora Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

2.    Zespół ma prawo ubiegania się o dotacje i granty na prowadzenie działalności statutowej oraz zawierania umów z tym związanych, po uzyskaniu zgody dyrektora Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

3.    Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Diecezja Wojskowa, inne kościelne osoby prawne i – z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 - parafia nie ponoszą odpowiedzialności za finansowe zobowiązania Zespołu.

 

§ 13.

 

1.    W ciągu miesiąca od zakończenia roku sprawozdawczego Zespół przesyła pełne sprawozdanie merytoryczne i finansowe do Caritas Ordynariatu Polowego.

2.    Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

3.    Dyrektor Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego lub upoważniona przez niego osoba ma prawo kontroli majątku, dokumentacji i gospodarki finansowej Zespołu w każdym czasie.

 

§ 14.

Wszystkie procedury ekonomiczne stosowane przez Zespół oparte są na przejrzystych i gospodarnych zasadach, tak aby mogły być w każdej chwili przedstawione do wglądu uprawnionym organom kontrolnym lub podane do wiadomości publicznej, z zachowaniem tajemnicy służbowej.

Rozdział VII
Dokumentacja działalności

§ 15.

 

Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z wytycznymi i wzorami przekazanymi przez Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, a w szczególności poprzez:

1)    prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej,

2)    prowadzenie kartotek osób potrzebujących pomocy,

3)    ewidencję otrzymanych i przekazanych środków finansowych i rzeczowych,

4)    prowadzenie protokołów spotkań Zarządu i walnego zebrania,

5)    prowadzenie książki korespondencji,

6)    prowadzenie kroniki Zespołu.

 

§ 16.

 

1.    W przypadku realizowania przez Zespół zadań zleconych przez organy administracji publicznej, należy prowadzić dokumentację wymaganą przez zleceniodawcę.

2.    W przypadku podjęcia przez Zespół działalności gospodarczej należy przestrzegać wszystkich przepisów prawa, związane z jej prowadzeniem i rozliczaniem.

3.    Prowadzenie dokumentacji zawierającej dane osobowe wymaga szczególnej staranności oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 

 

Rozdział VIII
Symbol i święto patronalne


§ 17.

 

1.    Zespół używa pieczęci o treści zgodnej z zapisem dekretu erekcyjnego danego Zespołu Caritas.

2.    Zespół może posługiwać się prawnie zastrzeżoną nazwą Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz używać symbolu Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

3.    Świętem patronalnym Zespołu jest 11 listopada, dzień ku czci Św. Marcina z Tours.

 

Rozdział IX
Rozwiązanie Zespołu


§ 18.

 

1.                 Zespół może rozwiązać tylko Biskup Polowy:

1)    z własnej woli,

2)    na wniosek Dyrektora Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, po zasięgnięciu opinii kierownika,

3)    na wniosek walnego zebrania po zasięgnięciu opinii dyrektora Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i kierownika.

2.            W razie likwidacji majątek Zespołu przechodzi na własność Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

 

Rozdział X
Przepisy końcowe


§ 19.

 

  1. Zmiany w treści niniejszego Statutu wymagają zatwierdzenia.
  2. Niniejszy Statut obowiązuje wszystkie Garnizonowe Zespoły Caritas
  3. Odstępstwa od postanowień Statutu są dopuszczalne dla poszczególnych Zespołów jedynie za zgodą Biskupa Polowego i winny zostać szczegółowo określone w dekrecie erekcyjnym Zespołu.
  4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Garnizonowego Zespołu Caritas przy parafii wojskowej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego z dnia 23 lutego 2001 r.
  5. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Biskupa Polowego.

 

 

 

Warszawa, dnia 24     kwietnia 2009 r.

 

 

Niniejszym zatwierdzam Statut Garnizonowego Zespołu Caritas.

 

 

 

…………………………………………….

gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski

Biskup Polowy Wojska Polskiego