Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT
04.03.2016
Projket realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego/Centrum Charytatywno-Społeczne Caritas OPWP w Ustce w ramach Osi Priorytetowej

Celem głównym realizowanego Projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Wsparciem w ramach Projektu, zgodnie z założeniami, objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne zarejestrowane w PUP i zakwalifikowane do III profilu, bierne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (w tym osoby długotrwale korzystające), kwalifikujące się do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne i/lub korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałe na terenie Miasta Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie, spełniające warunki z art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym,  w szczególności:
- osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności;
- osoby uzależnione od alkoholu;
- osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających;
- osoby chore psychicznie;
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby zwolnione z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem;
- uchodźcy realizujący indywidualny program integracji;
- osoby niepełnosprawne.
Grupę docelową Uczestników/Uczestniczek Projektu stanowi 65 osób (trzy nabory   w okresie 2016 – 2018).

Wsparcie merytoryczne dla Uczestnika/Uczestniczki w ramach Projektu obejmuje:
- opracowanie ścieżki reintegracji dla uczestnika;
- udział w Programie Aktywizacja Integracja przez okres 2 miesięcy, w tym: Moduł Integracja (warsztaty socjoterapii grupowej, warsztaty autoprezentacji, warsztaty komunikacji interpersonalnej), Moduł Aktywizacja (prace społecznie użyteczne. Instrument przewidziany dla 20 osób bezrobotnych, zakwalifikowanych do III profilu pomocy;
- opracowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego;
- uczestnictwo w CIS – kompleksowa usługa aktywnej integracji, obejmująca integrację społeczną, w tym: coaching, warsztaty psychologiczne, spotkania indywidualne z psychologiem oraz doradcą zawodowym, warsztaty z autoprezentacji i kreowania wizerunku, warsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku, spotkania integracyjne grupowe, zajęcia przedsiębiorczości z poradnictwem zawodowym, warsztaty interpersonalne oraz aktywizację zawodową, w tym warsztaty: remontowo – budowlany, porządkowy i utrzymania terenów zielonych, opiekuńczy oraz sieciarski;
- Targi Pracy;
- działania integracyjno – edukacyjne dla Uczestników/ Uczestniczek i ich otoczenia;
- uzupełnienie wykształcenia – w zależności od potrzeb Uczestników/Uczestniczek;
- pracę socjalną.

Projekt pn. „POSTAW NA PRACĘ” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

admin