Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT
24.04.2017
zmian zapisu w zapytaniu ofertowym

 

Zmianie ulega pkt. VIII. ust.2 WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA który otrzymuje brzmienie:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.     Posiadają uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności tj. prowadzą działalność edukacyjno-szkoleniową – Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonych dokumentów potwierdzających ww. uprawnienia (np. wydruk CEDIG, KRS) – jeśli dotyczy.

2.     Nie posiadają zaległości w uiszczaniu należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego – Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia– jeśli dotyczy.

3.     Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał usługi polegające na prowadzeniu warsztatów interpersonalnych w wymiarze łącznym min. 120 godzin zajęć/warsztatów z osobami dorosłymi w tym 50h z osobami niepełnosprawnymi tj. dokument potwierdzający wykonanie ww. usługi (np. referencje, list polecający, poświadczenie, opinia itp.) oraz wskaże osobę która będzie prowadziła warsztaty spełniającą powyższy warunek.

4. Przedstawi program warsztatów – Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedstawi ww. dokument do oferty zgodny z minimalnym zakresem warsztatów.

 

2. Zmianie ulega załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz oferty.

 

Pozostałe zapisy bez zmian. Termin składania ofert upływa 26.04.2017.

LINK DO OFERT

https://drive.google.com/open?id=0B8d5S164mwmUOXNWYzQyV1Rtalk

 

 

MG