Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT
24.04.2017
zmian zapisu w zapytaniu ofertowym

 

 

Informuję o drugiej zmianie zapisu w zapytaniu ofertowym nr 5/RPO/2017:

1. Zmianie ulega pkt. VI.pkt. 2 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA który otrzymuje brzmienie:

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się  Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki udziału tj.:

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli wykaże minimum 3 usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego wykonane należycie w okresie 2 lat poprzedzających złożenie oferty,  

b) posiada zdolność ekonomiczną i finansową: Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie.

c) dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia: Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie.

d) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie poniższe warunki: tj. posiada prawo wykonywania zawodu psychologa (zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów) posiadającą doświadczenie min.300 godzin z zakresu indywidualnego bądź grupowego poradnictwa psychologicznego adresowanego do osób pozostających bez pracy.

Osoba wskazana w ofercie przez Wykonawcę jest zobowiązaniem Wykonawcy, do prowadzenia poradnictwa psychologicznego w projekcie.

Pozostałe zapisy bez zmian. Termin składania ofert upływa 26.04.2017.

LINK DO OFERTY

https://drive.google.com/drive/folders/0B8d5S164mwmUVUF6NmNhMm91czQ?usp=sharing

 

 

MG